Algemene voorwaarden

de kleine lettertjes

Algemene voorwaarden


v1.0 juni 2017

1. Definities

1.1 Co[de]Pilot: de eenmanszaak die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61599328.
1.2 Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de diensten heeft verstrekt.
1.3 Opdracht: het verzoek van de opdrachtgever aan Co[de]Pilot om tegen betaling diensten te verrichten.
1.4 Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de be­gro­ting van de aan die werkzaamheden ver­bon­den kosten.
1.5 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer diensten van Co[de]Pilot.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Co[de]Pilot gesloten overeenkomsten, verrichtte diensten en al­le overige door Co[de]Pilot verricht­te han­delingen.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Co[de]Pilot, een door Co[de]Pilot gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voor­waarden akkoord gaat.
2.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten over­eenkomst tussen de opdrachtgever en Co[de]Pilot en in deze algemene voorwaarden zijn pas geldig vanaf het moment dat deze schriftelijk zijn bevestigd door Co[de]Pilot, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle door Co[de]Pilot gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is gemaakt, tenzij an­ders is aangegeven.
3.2 Indien blijkt dat de opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt bij de aanvraag of overeenkomst, heeft Co[de]Pilot het recht de prijzen in de offerte of overeenkomst aan te passen.

4. Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever te geschie­den binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
4.4 Het niet voldoen van een deel van het over­eengekomen bedrag, verplicht Co[de]Pilot niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht.
4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de vastgestelde termijn betaalt, worden aan­ma­nings­kos­ten met een hoog­te van €15 in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te vol­doen, kan de vordering uit han­den worden gegeven aan een juridische dienstverlener, in welk geval de opdrachtgever naast het ver­schuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en ver­goeding van ge­rech­telijke kosten, alsmede wettelijke ren­te en overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings) schade. Ver­re­ke­ning door de opdrachtgever met een openstaande vordering op Co[de]Pilot wordt hierbij uitgesloten.

5. Levering van diensten

5.1 Co[de]Pilot zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Co[de]Pilot de opdrachtgever op de hoogte hou­den van de voortgang van de werkzaamheden.
5.2 Opgegeven levertijden zijn nimmer fa­ta­le termijnen en gelden als een benadering. De lever­termijn gaat in wanneer aan al­le noodzakelijke en overeengekomen voor­waarden voor uit­voering van de opdracht is voldaan.
5.3 Overschrijding van overeengekomen lever­tijden, door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding aan de opdracht­gever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Meerwerk

6.1 Indien Co[de]Pilot op verzoek van of met instemming van de opdrachtgever werkzaamheden verricht die niet in de op­dracht zijn opgenomen, zal Co[de]Pilot deze werkzaamheden overeenkomstig de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening brengen.
6.2 De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in het voorgaande lid het overeengekomen tijdstip van levering en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed. Er bestaat in dat kader voor Co[de]Pilot geen enkele aansprakelijkheid.

7. Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever zal Co[de]Pilot steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht nuttige en noodzakelijke materialen, gegevens en inlichtingen verschaffen en alle me­de­werking verlenen. De opdrachtgever staat er je­gens Co[de]Pilot voor in dat de door haar ver­strekte informatie juist en volledig is.
7.2 De opdrachtgever is medeverantwoordelijk voor het testen en controleren van de website en/of andere eindproducten.

8. Naamsvermelding en promotie

8.1 Co[de]Pilot heeft het recht de website van de opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of pu­bli­ci­teit, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Co[de]Pilot heeft het recht haar logo en/of tekstlink naar Co[de]Pilot te plaatsen op de website van de opdrachtgever.

9. Opschorting en ontbinding

9.1 Co[de]Pilot is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken wanneer de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of wanneer de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Co[de]Pilot zijn verstrekt.
9.2 Bovendien is Co[de]Pilot gerechtigd de tus­sen hem en de opdrachtgever bestaande over­een­komsten zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de op­dracht­gever, niet tijdig of niet be­hoorlijk vol­doet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met Co[de]Pilot gesloten over­een­komst voort­vloeien, alsmede in ge­val van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever.
9.3 In geval van overmacht is Co[de]Pilot gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Co[de]Pilot tot schadevergoeding verplicht zal zijn.
9.4 Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Co[de]Pilot kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
9.5 De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
9.6 Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting van de opdracht­gever voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Co[de]Pilot is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal en alle overige gepubliceerde inhoud op websites van de opdrachtgever. De op­dracht­gever dient zich er van te vergewissen dat door de opdracht­gever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
10.2 Voor zover Co[de]Pilot bij haar activitei­ten afhankelijk is van de medewerking, dien­sten en leveranties van derden, waarop Co[de]Pilot weinig of geen invloed kan uit­oef­en­en kan Co[de]Pilot op geen enkele ma­nier aansprakelijk gesteld worden voor wel­ke scha­de dan ook voortkomend uit deze rela­ties met Co[de]Pilot of het verbreken er­van on­geacht of deze schade ontstaat of zicht­baar wordt gedurende de relatie met Co[de]Pilot.
10.3 Co[de]Pilot kan op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden ge­steld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
10.4 De aansprakelijkheid van Co[de]Pilot zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

11. Intellectueel eigendom

11.1 Al het door Co[de]Pilot vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Co[de]Pilot niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
11.2 Het eigendom van de door Co[de]Pilot verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij Co[de]Pilot, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
11.3 In het laatste geval kan Co[de]Pilot hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schen­ding van het genoemde eigendom is Co[de]Pilot gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
11.4 Co[de]Pilot behoudt het recht de, door de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

12. Reclamering

12.1 De opdrachtgever dient ter zake van waarneem­bare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Co[de]Pilot vervalt.
12.2 Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
12.3 Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

13. Buitengebruikstelling

13.1 Co[de]Pilot heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
13.2 Co[de]Pilot heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Co[de]Pilot niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Co[de]Pilot zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Co[de]Pilot kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

14. Diverse bepalingen

14.1 Co[de]Pilot kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichting te betalen voor de reeds geleverde diensten.
14.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverlet geldig en zullen Co[de]Pilot en de opdrachtgever in overleg treden ten behoeve van nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen.
14.3 Zowel Co[de]Pilot als de opdrachtgever is niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst met derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
14.4 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.